De best passende hulp voor een kind: #hoedan
03 november 2021 

De best passende hulp voor een kind: #hoedan

De beweging naar nul kinderen in gesloten jeugdzorg. Het streven naar de best passende hulp voor kinderen en hun ouders. Geen kind meer uit huis. Het zijn allemaal ambities die gemeenten, verwijzers en professionals samen met ouders en kinderen binnen de jeugdzorg graag waarmaken.
Toch worden er nog steeds kinderen te vaak en te snel uit huis geplaatst. Mag de focus veel meer verplaatsen naar gezinshulp in plaats van jeugdhulp. Is er een grote behoefte aan samenwerking: met jeugdbescherming, met onderwijs, met gemeenten. Dit alles met inspraak van kinderen én hun ouders.
De grote vraag is: #hoedan.


Gezamenlijke verantwoordelijkheid
De kinderen die we vandaag behandelen op onze JeugdzorgPluslocaties, zijn de volwassenen van morgen. Zij staan centraal. Maar ze zijn niet alleen de toekomst, ze zijn nu al onderdeel van onze samenleving. Dat betekent dat er nu een gezamenlijke verantwoordelijkheid ligt om ze de meest optimale ontwikkelkansen te bieden.

Als een kind te maken heeft met ingewikkeld gedrag, psychische kwetsbaarheid, problemen in het gezin of in de omgeving, hebben ouders én kind alle steun nodig. Dat vraagt inzet van iedereen. Van het kind zelf, van ouders of opvoeders, van zorgprofessionals, van verwijzers en van de rechterlijke macht. Van school en van de overheid. Maar het vraagt ook inzet van de samenleving door acceptatie en ondersteuning.


Groeiproces
Die ambitie én transformatie omarmen we. Met zijn allen. Dat is een feit. Dat we nog niet zover zijn dat gesloten jeugdzorg overbodig is, is ook een feit. Dat we er met elkaar hard aan werken om daar te komen, klopt ook.

Samen op weg naar zo min mogelijk kinderen in geslotenheid is een groeiproces waarbij wij als zorg- en onderwijsorganisatie niet over één nacht ijs gaan. Het vergt eerder jaren dan dagen. Gesloten jeugdzorg moet anders en kan anders. Tegelijkertijd is de realiteit dat de vraag naar bedden nog steeds hoog is. Daar zit onze uitdaging als jeugdhulporganisatie. Wat we nodig hebben, is de erkenning dat we allemaal onderdeel zijn van het systeem. En dat we dus ook samen onderdeel zijn van de oplossing.


#hoedan: van uit huis naar zoveel mogelijk thuis 
iHUB maakt een sterke beweging in de ombouw van bedden en de afname van jongeren in geslotenheid – op weg naar nul. We werken aan kleinere groepen en we investeren in ambulante jeugdhulp als alternatief voor gesloten jeugdzorg: we zijn dit jaar gestart met het Ambulante JeugdzorgPlus team Marathon. Onze professionals verzorgen interventies en behandelingen zoveel mogelijk in de eigen omgeving van de jeugdige. Dat kan thuis zijn in het gezin, maar ook in een pleeggezin of een gezinshuis. Op dit moment behandelen we 40 gezinnen met een voorlopige gesloten machtiging thuis tijdens de sleutelmomenten van de dag. Denk hierbij aan in de ochtend direct na het opstaan en rondom het avondeten. Hiermee voorkomen we dat kinderen en jongeren uit huis geplaatst zouden worden en krijgen gezinnen weer grip op hun leven en daarmee perspectief.


#hoedan: we koppelen onderwijs altijd aan zorg
We koppelen onderwijs altijd aan jeugdhulp. Want onderwijs is de continue factor in het leven van een jongere en biedt het meeste perspectief. Als het ons samen lukt jongeren op school te houden, is dat misschien wel de beste vorm van zorg. Binnen School2Care combineren we onderwijs, behandeling en vrije tijd in een acht tot acht programma. En op Rijnhove combineren we onderwijs, ervaringen opdoen in het werkveld en behandeling op de Campus.


#hoedan: kleinschalige zorg 
We omarmen de beweging naar kleinschalige zorg omdat we ervan overtuigd zijn dat dat dit de beste ontwikkelomgeving is voor kinderen en jongeren. Voorbeeld hiervan is de doorontwikkeling van onze open en gesloten groepen waar maximaal 6 kinderen op een groep verblijven.


#hoedan: op weg naar een topkliniek
Als het nodig is, kan een jongere in de toekomst nog wel een beroep doen op onze behandelgroepen. Niet omdat ze ertoe gedwongen worden, maar omdat het de jongere en zijn ouders tijdelijk helpt vanwege alle aanwezige kennis. Onze ambitie is om onze JeugdzorgPluslocaties door te ontwikkelen naar een expertisecentrum of topkliniek voor de meest complexe problematiek.
We combineren hier wetenschappelijk onderzoek en specialistische kennis om ervoor te zorgen dat jongeren met zeer complexe problemen straks niet buiten de boot vallen. Een voorbeeld hiervan is de doorontwikkeling en beoogde verbouwing naar topkliniek van onze JeugdzorgPluslocatie Harreveld die medio 2023 gereed zal zijn.


#hoedan: samen beslissen
We spelen in op behoeften van het gezin. Om gedwongen behandeling te voorkomen, werken we met JouwZorg en maken ouders en jongeren met een JIM (jouw ingebrachte mentor) en professionals zelf beslissingen over de behandeling.


#hoedan: we leren van en met elkaar
We geloven in een lerend jeugdhulpstelsel. Dat betekent dat we door het delen van ervaringen, inzet van ervaringsdeskundigen en nieuwe behandelmethodes gezinnen steeds beter kunnen ondersteunen. Zo werken we aan kwaliteitsverbetering, getoetst door inspectie en andere instanties.
We investeren in onze eigen professionals. Niet alleen als het gaat om deskundigheidsbevordering, maar we investeren ook in de pedagogische relatie met kinderen en hun ouders. Want daar zit voor ons de essentie. We groeien van professionele distantie naar professionele nabijheid: echt geïnteresseerd zijn in het welzijn van de kinderen en gezinnen, ontvankelijk zijn en echt luisteren. We hebben enorm veel respect voor onze medewerkers die vaak onder grote (ook maatschappelijke) druk hun werk moeten doen.


#hoedan: shared decision making
We werken volgens het principe shared decision making. De eigen deskundigheid en kracht van de jongere, ouders en het gezin worden gecombineerd met de expertise van onze professionals. We leggen de verantwoordelijkheid waar die hoort, bij de ouders of opvoeders. We helpen gezinnen krachtiger te worden en we bieden hen perspectief, zodat ze zelf verder kunnen.


#hoedan: met ouders en jongeren
Wij zetten ervaringsdeskundigheid van ouders en jongeren centraal. Dit helpt ons bij verbetering en verduurzaming van onze hulpverlening. Ervaringsdeskundigen hebben een stem. Hun mening wordt serieus genomen.
We werken met ervaringsdeskundige jongeren als kwaliteitsadviseurs en we organiseren expertpanels van ouders en professionals in de regio. Ouders, jongeren en professionals hebben in het iHUB masterpanel een prominente plaats bij beleidsontwikkeling en veranderingen binnen de organisatie.
iHUB is initiator van www.ouderpeil.nl, een online platform en nieuw op te zetten vereniging voor en door ouders, waar ervaringen van ouders andere ouders verder op weg helpen. Om zo hun zelfredzaamheid te vergroten.


#hoedan: we doen het samen
Om de best passende zorg voor gezinnen te realiseren is samenwerking met alle partijen die met ons het systeem vormen, onmisbaar.
We gaan intensiever samenwerken met verwijzers om er samen voor te zorgen dat kinderen minder snel uit huis worden geplaatst. We behandelen gezinnen zoveel mogelijk thuis. We willen in gesprek met rechters om te onderzoeken wat er juridisch voor nodig is om minder kinderen uit huis te plaatsen.
We werken intensief samen met gemeenten en andere organisaties om eerder in de keten beter passende hulp te ontwikkelen. Zodat jongeren steeds minder vaak in gesloten jeugdzorg terecht komen. We gaan partnerships aan met collega instellingen, brancheverenigingen, gemeenten en landelijke overheid.
We breken een lans voor acceptatie. Accepteren dat kinderen met complexe gedragsproblemen en hun ouders onderdeel zijn van onze samenleving en ertoe doen. Accepteren dat de jeugdzorg van de toekomst, gezinszorg is.
Accepteren dat een kleine groep kinderen en hun ouders in de toekomst wel baat blijven hebben bij een tijdelijke behandeling op locatie. En accepteren dat verandering tijd kost, maar dat niets doen geen optie meer is en we al flink op weg zijn.