iHUB werkt in gezamenlijkheid aan suÏcidepreventie
12 september 2022 

iHUB werkt in gezamenlijkheid aan suÏcidepreventie

De afgelopen jaren heeft iHUB de impact van suïcides en suïcidaliteit van dichtbij meegemaakt. Daarbij hebben we gezien wat een suïcide doet met de betrokkenen; jongeren, gezinnen en medewerkers. Samen met verschillende organisaties heeft iHUB daarom binnen StroomOp twee jaar geleden een leernetwerk vormgegeven rondom suïcidepreventie. Dit om suïcidaliteit onder jongeren gezamenlijk en eensgezind binnen de gehele jeugdketen aan te kunnen pakken. Lieke van Domburgh, bestuurder bij iHUB en actief lid van het netwerk: “Doordat we nu ketenbreed kennis en ervaringen op dit gebied delen met elkaar, weten we steeds beter om te gaan met (dreigend) suïcidaal gedrag.”

Impact van suïcidaliteit.
Lieke: “Binnen iHUB hebben we suïcides op verschillende locaties gehad. Dat is ontzettend heftig voor in de eerste plaats de ouders en jongeren, maar ook voor alle direct betrokkenen. Bovendien zien we dat jongeren, ouders en betrokkenen rondom de jongeren worstelen met suïcidaliteit.  Daarom maken we ons hard voor ‘zero suïcide’ in combinatie met de aanpak ‘Just culture’. Deze aanpak gaat uit van transparantie, het delen en samen ontwikkelen vanuit professionaliteit. Zo wordt het taboe dat op suïcide ligt doorbroken en bespreken we het onderwerp zonder schuldvraag. Daarnaast speelt het in gesprek gaan met ervaringsdeskundigen ook een grote rol in de aanpak. Omdat we zien dat suïcide iedereen raakt, pakken we het ketenbreed op, alleen zo werken we toe naar goede suïcidepreventie waarmee we suïcidaliteit onder jongeren verminderen.”

Ketenbrede aanpak vergroot kennis en doorbreekt taboe
 
Er zijn door de jaren heen veel initiatieven ontwikkeld om suïcidaliteit onder jongeren te verminderen en waar mogelijk te voorkomen. Echter bleek de werkwijze in Nederland per organisatie te verschillen. Doordat veel medewerkers in het jeugddomein het bovendien een ‘spannend’ onderwerp vinden, rustte er nog altijd een taboe op. We zijn ervan overtuigd dat we dit samen moeten oppakken. Met de ontwikkeling van het netwerk ‘In contact blijven, ketenbrede werkwijze suïcidepreventie jeugd’, dat onderdeel is van de Landelijke Agenda Suïcidepreventie 2021-2025, zorgen we ervoor dat het kennisniveau overal gelijk is en ervaringen onderling worden besproken en gedeeld. Zo kunnen we elkaar steunen en leren om te gaan met suïcidaliteit.

Leren van elkaar
 
Om te kunnen leren van elkaar, registreren we nu op dezelfde manier. Zo kunnen we gegevens vergelijken en zien hoe we er gezamenlijk voor staan. We bouwen actief aan een leernetwerk en zorgen over en weer voor kennisoverdracht. Lieke: “Tot nu toe heeft het netwerk zich vooral gericht op JeugdzorgPlus, maar de komende tijd gaan we ons verder uitbreiden in de jeugdketen. Ook binnen iHUB werken we hier hard aan. We hebben inmiddels een netwerk opgebouwd waarin kennis, kunde en consultatie beschikbaar is voor de hele organisatie. Zo creëren we een cultuur waarin suïcidaliteit bespreekbaar is en we er voor de jongeren en hun omgeving zijn. We veroordelen niet, maar luisteren en leren van elkaar. De kerngroep van dit netwerk bestaat uit diverse disciplines; zorg- en onderwijsprofessionals, trainers, beleidsmakers, ervaringsdeskundigen en management en bestuur. De kerngroep zorgt er voor dat suïcidaliteit hoog op de agenda staat en we ontwikkelen een organisatie- en ketenbrede aanpak. Binnen iHUB vinden we het belangrijk om suïcidepreventie in te zetten in onze hele organisatie; zowel in het onderwijs, de ambulante jeugdhulp, open jeugdzorg en jeugd-GGZ.”

Trainingen voor professionals
 
Het afgelopen jaar zijn alle JeugdzorgPlus medewerkers binnen iHUB getraind. Ook School2Care heeft inmiddels de trainingen succesvol afgerond. Inmiddels zijn de trainingen beschikbaar voor alle medewerkers binnen iHUB; van zorg- en onderwijsprofessionals tot aan ondersteunend personeel. Medewerkers ervaren de trainingen als zeer waardevol; je krijgt handvatten aangereikt om het gesprek aan te gaan met de jongeren en staat als professional steviger in je schoenen omdat je weet hoe je in contact kunt blijven.

iHUB vindt het van groot belang om de trainingen binnen de organisatie te integreren, juist omdat er vaak zo’n taboe en onzekerheid op dit thema rust. Lieke: “We vinden het belangrijk om al onze medewerkers alle benodigde kennis en middelen te geven om zo goed mogelijk in contact te blijven met jongeren die signalen van suïcidaal gedrag laten zien. Het zorgt voor een open dialoog tussen jongeren, ouders en professionals. Suïcidaliteit wordt daarmee geen taboe meer, maar bespreekbaar gemaakt.”

Kijk voor meer informatie over het programma op ‘Ketenbrede werkwijze suïcidepreventie jeugd’.
Denk je aan zelfdoding? Neem dan 24/7 gratis en anoniem contact op met 0800-0113 of chat op 113.nl