Inspectie positief over jeugdzorg Horizon 
11 februari 2021 

Inspectie positief over jeugdzorg Horizon 

Organisatie verbetert continue

De kwaliteit van jeugdhulp van Horizon Jeugdzorg en Onderwijs is op orde en er vinden positieve ontwikkelingen plaats. De organisatie heeft een visie op de doorontwikkeling van JeugdzorgPlus gericht op de zorg, het onderwijs en de thuissituatie. En aan gesignaleerde verbeterpunten geeft Horizon daadkrachtig vorm. Dat concludeert de Inspectie naar aanleiding van recente bezoeken aan een aantal Horizon locaties. Deze bezoeken vonden plaats bij diverse jeugdzorginstellingen in Nederland om de kwaliteit van JeugdzorgPlus-instellingen te toetsen.

Hans du Prie, voorzitter RvB van iHUB waarvan Horizon onderdeel is, is tevreden met het inspectierapport: “De conclusies bevestigen onze kwaliteit van zorg. Het sterkt ons in de overtuiging dat we op de goede weg zijn met de doorontwikkeling van JeugdzorgPlus waarbij we gericht investeren in de ontwikkeling van alternatieve vormen van jeugdhulp die beter aansluiten bij de behoeften van de kinderen en jongeren.” Over de gesignaleerde verbeterpunten zegt hij: Als iHUB zijn we continue bezig om de kwaliteit van onze jeugdzorg te verbeteren en locaties te moderniseren. Die verbetering realiseren we in samenspraak met jeugdigen en hun ouders en we maken veel gebruik van ervaringsdeskundigen. De door inspectie aangehaalde verbetersuggesties nemen we daarbij graag ter harte.”


Bezoeken JeugdzorgPlus locaties

De bezoeken van Inspectie vonden plaats omdat er volgens inspectie signalen bestaan dat de kwaliteit van de JeugdzorgPlus-instellingen in heel Nederland onder druk staat. Zo bestaat er volgens de Inspectie een landelijk tekort aan ervaren, deskundig personeel, is het verloop onder medewerkers groot, de doelgroep is divers en complex en de doorstroom van jongeren naar vervolgvoorzieningen stagneert. In dat kader bezocht inspectie een aantal JeugdzorgPlus-locaties van meerdere instellingen, waaronder de Horizon-locaties Bergse Bos in Rotterdam, Hestia en Hand in Hand in Alphen aan den Rijn en Antonius in Castricum.


Positieve ontwikkelingen op de locaties
Volgens de inspectie vinden er positieve ontwikkelingen plaats op de locaties. De Inspectie benadrukt de initiatieven om waar mogelijk plaatsing in de JeugdzorgPlus te voorkomen of te verkorten. Zo ontwikkelt iHUB momenteel in de regio Zuidwest alternatieve vormen van jeugdzorg en onderwijs. Uitgangspunten van deze alternatieven zijn: hulpverlening is gericht op zo thuis mogelijk, hulpverlening is op maat, eerder in de keten en afgestemd op wat het gezin nodig heeft. En deze nieuwe aanpak is een gezamenlijke inspanning met jeugdbescherming, overige ketenpartners, jongeren en ouders. 

In Noord-Holland Noord vervult Horizon samen met 18 gemeenten een voortrekkersrol op weg naar Zero gesloten jeugdzorg. De jeugdzorgPlus-locatie Antonius in Castricum verzorgt begeleiding aan kwetsbare jongeren van 12 tot 18 jaar met gedragsproblemen. Hierbij staat de behandelmethode JouwZorg centraal, een methode die gericht is op het hele gezin, en als doel heeft om gedwongen behandelingen steeds minder nodig te maken. Het eerste deel van JouwZorg kent een korte geslotenheid. Het tweede deel bestaat uit vervolgzorg door de inzet van andersoortige behandeling onder de regie van Horizon. Denk daarbij aan onderwijs-zorg op maat, intensieve ambulante trajecten, therapeutische gezinsvormen, studio’s, intensieve gezinsbehandeling, en JouwzorgPlus.  

De Horizon jeugdzorgPlus locatie ’t Anker in Harreveld heeft hoog specialistische expertise in de begeleiding van jongeren met ernstige gedragsproblematiek of multi-problematiek. De verschillende sociale en/of psychische issues maken de behandeling complex. Vaak hebben deze jongeren al erg veel meegemaakt in hun jonge leven. In de rustige en veilige omgeving van Harreveld krijgen de jongeren ruimte voor reflectie en zelfontplooiing. Ondanks de ernstige gedragsproblematiek is het streven om zo min mogelijk vrijheidsbeperkende middelen in te zetten. Daarom is op ‘t Anker een intensief verbetertraject gestart in samenwerking met medewerkers, ervaringsdeskundigen, jongeren en hun ouders.

Op de JeugdzorgPluslocatie Bergse Bos waar kinderen onder de 12 behandeld worden is naast een integraal aanbod met het onderwijs, veel oog voor individuele therapie of tijdelijke intensieve begeleiding. De ouders hebben een prominente plek in het behandelproces en kunnen worden opgenomen in een gezinsunit. Deze mogelijkheid voor gezinnen helpt om helder te krijgen hoe ouders tegen de toekomst aankijken en hun rol als opvoeder zien. Dit biedt het hele gezin perspectief.


Versterken positieve ontwikkelingen
De benodigde verbeteringen op de Horizon locaties verschillen deels per locatie. Voorbeelden zijn de inzet van voldoende geschoold personeel, een leefomgeving die schoon, passend en veilig is en de mogelijkheid voor jeugdigen om een zo gewoon mogelijk leven te leiden met onderwijs en vrijetijdsbesteding. De Inspectie constateert dat iHUB voldoende middelen heeft om de positieve ontwikkelingen binnen de bezochte locaties te versterken en verbeteringen te realiseren. Ook bekijkt iHUB welke verbetermaatregelen relevant zijn voor de kwaliteit van de geboden hulp binnen andere onderdelen van de organisatie.

Meer informatie over de bezoeken van de inspectie vind je hier.