Juridische structuur

Vanaf 1 januari 2021 is iHUB juridisch eenvoudiger ingericht. Maar wat betekent dit precies?


Hoe ziet de nieuwe juridische structuur er uit? 

De nieuwe juridische structuur ziet er als volgt uit:  


null


Stichting iHUB Groep      

Dit is de moederorganisatie die de Stichting Onderwijs, het Service Centrum en de Zorg BV bestuurt. Het is hiermee de werkgever van de Raad van Bestuur en de stichting voor beloning van de Raad van Toezicht. 
Daarnaast is deze stichting ook beheerder en eigenaar van de aandelen van de bv’s én beheerder van het vermogen.

Stichting iHUB Onderwijs

Hierin zijn de activiteiten van vier onderwijsregio’s ondergebracht: Onderwijs Noord, Onderwijs-Zorg Noord, Onderwijs Zuid en Onderwijs-Zorg Zuid. Stichting iHUB Onderwijs is de werkgever van alle medewerkers die vallen onder deze onderwijsregio’s. 


iHUB Zorg BV   

Hierin zijn de activiteiten van de vijf zorgregio’s ondergebracht:

  • Zorg Noord-Holland Noord
  • Zorg Amsterdam
  • Zorg Utrecht Gelderland
  • Zorg Haaglanden Midden Holland
  • Zorg Rijnmond Zuid Holland Zuid

Daarnaast is ook De Nieuwe Kans onderdeel van iHUB Zorg BV.
iHUB Zorg BV is werkgever van alle medewerkers die vallen onder de vijf zorgregio’s en De Nieuwe Kans. 


iHUB Service Centrum BV

Hierbinnen vinden ondersteunende activiteiten plaats ten behoeve van onderwijs en zorg zoals financiën en administratie, business control, HR, Facilitair/inkoop/vastgoed, ICT, Marketing en Communicatie, Verkoop, Inkoop en innovatie en kwaliteit
Service Centrum BV is werkgever van het Service Centrum inclusief Innovatie & Kwaliteit, de regiodirecteuren en de directeur-bestuurder onderwijs.  

Waarom een combinatie van stichtingen en bv’s? 

Ook iHUB Groep is een stichting, enerzijds omdat het zeer ongebruikelijk zou zijn als de onderwijsstichting niet onder een stichting zou vallen, en het de vraag is of de onderwijsinspectie hiermee akkoord zou gaan. Anderzijds om elke onduidelijkheid weg te nemen over de status van iHUB als een niet op winst of aandeelhouders gerichte organisatie.  

 

Een van de uitgangspunten bij de juridische vereenvoudigingen is dat er zoveel mogelijk geld naar het kind gaat. Door voor een bv te kiezen voor iHUB Zorg voorkomen we onnodige (winst)belasting. Een van de factoren die hierbij een rol speelt is dat bij een bv in bepaalde gevallen eventuele positieve financiële resultaten van de ene activiteit, negatieve resultaten van de andere activiteit kunnen compenseren.
Dit is in een stichting niet altijd het geval. Bovendien is een stichting niet vanzelfsprekend vrijgesteld van VPB. Hoewel iHUB als geheel én iHUB Zorg specifiek geen winstoogmerk hebben (wat vastgelegd is in de statuten), kan het wel zijn dat we in een jaar een positief financieel resultaat behalen.   


We realiseren ons dat er helaas voorbeelden zijn waarin zorgpartijen voor een bv kozen maar waar niet al het geld naar de zorgbehoevende ging (maar bijvoorbeeld naar aandeelhouders of bestuurders). Mede om dit te voorkomen kiezen wij ervoor om de aandelen van iHUB Zorg volledig in handen van de Stichting iHUB groep te leggen. 
Ook in de statuten van zowel Stichting iHUB groep als iHUB Zorg is in diverse clausules vastgelegd dat er überhaupt geen winstoogmerk is en
in het verleden opgebouwd of eventueel toekomstvermogen alleen ingezet kan worden voor het kind.

 

Mede gezien de voordelen op fiscaal gebied van een bv wordt er in de zorg steeds vaker gekozen voor een bv met een holdingstichting als aandeelhouder. Onderwijs valt wel onder een stichting aangezien wettelijk is bepaald dat een stichting de enige rechtsvorm is waarin dit kan en mag.


Ook iHUB Groep is een stichting. Enerzijds omdat het zeer ongebruikelijk is als de onderwijsstichting niet onder een stichting valt. Het is de vraag of de onderwijsinspectie hiermee akkoord zou gaan. Anderzijds om elke onduidelijkheid weg te nemen over de status van iHUB als een niet op winst of aandeelhouders gerichte organisatie.  

Wat betekent dit voor de zorg- en onderwijsmerken?

De afzonderlijke merken zoals Horizon, Altra, De Opvoedpoli, De Nieuwe Kans, Altra Onderwijs, Horizon Onderwijs en Educé blijven gewoon bestaan. We koesteren het gevoel en de cultuur die elk van de merken met zich meedraagt. Onze professionals voelen zich terecht daarmee verbonden en dat zal zo blijven.
Uiteraard verwachten we dat iedereen steeds meer binding krijgt met iHUB, maar dat komt naast en niet in de plaats van de binding met het eigen merk.


De zorg- en onderwijsmerken zijn binnen de stichtingen en bv’s als volgt ondergebracht:  

Stichting iHUB Groep: moeder organisatie

Stichting iHUB Onderwijs: onderwijsactiviteiten van Altra Onderwijs, Horizon onderwijs en Educé

iHUB Zorg BV: jeugdzorg en jeugd-GGZ Altra, De Opvoedpoli, Horizon en De Nieuwe Kans

iHUB Service Centrum BV: bedrijfsmatige ondersteuning voor zorg en speciaal onderwijs  

Wat betekent dit voor de financiële situatie van iHUB? 

De nieuwe onderdelen van iHUB Zorg bv, stichting iHUB Onderwijs en iHUB Service Centrum bv zijn allemaal op zichzelf financieel gezonde onderdelen met een prima vermogenspositie. Daarmee is de startsituatie voor de nieuwe juridische structuur goed geborgd.
We moeten echter wel (blijven) zorgen dat alle onderdelen minimaal een nulresultaat halen, en liefst nog wat winst maken om ervoor te zorgen dat we kunnen blijven vernieuwen en ontwikkelen.  

Wat betekent dit voor de klant? 

Vanaf 1 januari 2021 doet u zaken met een nieuwe contractpartij: iHUB Zorg BV in het geval van zorgactiviteiten en iHUB Onderwijs Stichting in het geval van onderwijsactiviteiten.
Er blijft vooral veel hetzelfde: u kunt rekenen op dezelfde kwaliteit en betrokkenheid van onze dienstverlening via een van onze merken, onze hulp en aandacht aan kinderen, jongeren en gezinnen dichtbij in uw regio. Ook behoudt u uw vaste contactpersoon met onze organisatie.