arrow_drop_up arrow_drop_down

Juridische vereenvoudiging

Per 1 januari 2021 wordt iHUB juridisch eenvoudiger ingericht. Wat dit precies inhoudt wordt hieronder uitgelegd.

Wat betekent ‘juridisch vereenvoudigen’?

iHUB bestaat nu uit verschillende bv’s en stichtingen. Het aantal en de wijze waarop deze entiteiten zijn gestructureerd helpen onvoldoende om onze jeugdzorg- en onderwijsdoelstellingen te realiseren.

Vanuit de huidige entiteiten is er onvoldoende aansluiting bij de regiostructuur en sluit het onvoldoende aan bij de huidige wet- en regelgeving.

Het gevolg hiervan is dat onze huidige juridische structuur onoverzichtelijk, onhandig en duur is. Voor elke entiteit dient een sluitende administratie te worden gevoerd. Op veel afzonderlijke entiteiten vindt nu aparte externe controle plaats door accountants, toezichthouders en kwaliteitsorganisaties.

Dat maakt de huidige situatie bewerkelijk en kost onnodig veel geld. Met een juridische vereenvoudiging brengen we onze activiteiten onder in een overzichtelijk geheel en houden we meer geld over voor de zorg en het onderwijs. We kunnen zo de kracht van de alliantie iHUB nog beter benutten.  

Hoe komt de nieuwe juridische structuur eruit te zien? 

De voorgenomen juridische structuur, die we in de adviesaanvraag aan de medezeggenschapsorganen hebben beschreven, ziet er als volgt uit: 

Stichting iHUB Groep:      

Dit is de moederorganisatie die de onderwijsstichting en het Service Centrum en de Zorg BV bestuurt. En hiermee werkgever van de Raad van Bestuur en de entiteit voor bezoldiging van de Raad van Toezicht. 

Deze stichting is tevens beheerder en eigenaar van de aandelen van de BV’s en  beheerder van het vermogen. 

Stichting iHUB Onderwijs: 

Hierin worden de activiteiten van de drie onderwijsregio’s ondergebracht: Onderwijs Amsterdam, Onderwijs Rotterdam en Onderwijs Educé. Stichting iHUB Onderwijs wordt werkgever van alle medewerkers die vallen onder de drie onderwijsregio’s. 

iHUB Zorg BV:           

Hierin worden de activiteiten van de vijf zorgregio’s ondergebracht:

  • Zorg Noord-Holland Noord
  • Zorg Amsterdam
  • Zorg Utrecht Gelderland
  • Zorg Haaglanden Midden Holland
  • Zorg Rijnmond Zuid Holland Zuid

Daarnaast is ook De Nieuwe Kans onderdeel van iHUB Zorg BV. Stichting iHUB Zorg BV wordt werkgever van alle medewerkers die vallen onder de 5 vijf zorgregio’s en De Nieuwe Kans. 

iHUB Service Centrum BV:

Hierin vinden ondersteunende activiteiten plaats ten behoeve van onderwijs en zorg: financiën en administratie, business control, HR, Facilitair/inkoop/vastgoed, ICT, Marketing en Communicatie, Verkoop, Inkoop en innovatie en kwaliteit

Service Centrum BV wordt werkgever van het huidige Service Centrum inclusief Innovatie & Kwaliteit, de regiodirecteuren en de directeur-bestuurder onderwijs.  

Waarom is er gekozen voor een combinatie van stichtingen en bv’s? 

Een van de uitgangspunten bij de juridische vereenvoudigingen is dat er zoveel mogelijk geld naar het kind gaat. De reden dat voor een BV  is gekozen voor iHUB Zorg is dat hiermee onnodige (winst)belasting wordt voorkomen.

Een van de factoren die hierbij een rol speelt is dat bij een BV in bepaalde gevallen eventuele positieve financiële resultaten van de ene activiteit, negatieve resultaten van de andere activiteit binnen dezelfde entiteit kunnen compenseren.

Dit is in een stichting niet altijd het geval. Bovendien is een Stichting niet vanzelfsprekend vrijgesteld van VPB. Hoewel iHUB als geheel, en iHUB Zorg specifiek geen winstoogmerk hebben (wat vastgelegd is in de statuten), kan het wel zijn dat er in een jaar een positief financieel resultaat wordt behaald.   

We realiseren ons dat er helaas voorbeelden zijn waarin zorgpartijen voor een BV hebben gekozen, maar waar niet al het geld naar de zorg behoevende is gegaan, maar bijvoorbeeld naar aandeelhouders of bestuurders.

Mede om dit te voorkomen hebben wij ervoor gekozen om de aandelen van iHUB Zorg volledig in handen van de Stichting iHUB groep te leggen. Ook in de statuten van zowel Stichting iHUB groep als iHUB Zorg is middels diverse clausules vastgelegd dat a) er überhaupt geen winstoogmerk is, en b) historisch opgebouwd of eventueel toekomst vermogen alleen ingezet kan worden ten bate van het kind. 

Mede gezien de voordelen op fiscaal gebied van een BV, wordt er in de zorg steeds vaker gekozen voor een BV met een holding stichting als aandeelhouder. Hier zijn diverse voorbeelden van. 

Onderwijs komt wel in een stichting gezien wettelijk is bepaald dat een stichting de enige rechtsvorm is waarin dit kan worden ondergebracht.

Ook iHUB Groep is een stichting, enerzijds omdat het zeer ongebruikelijk zou zijn als de onderwijsstichting niet onder een stichting zou vallen, en het de vraag is of de onderwijsinspectie hiermee akkoord zou gaan. Anderzijds om elke onduidelijkheid weg te nemen over de status van iHUB als een niet op winst of aandeelhouders gerichte organisatie.  

Wat gebeurt er met de zorgmerken en onderwijsmerken?

De afzonderlijke merken zoals Horizon, Altra, De Opvoedpoli, De Nieuwe Kans, Altra Onderwijs, Horizon Onderwijs en Educé blijven gewoon bestaan. Ook koesteren we het gevoel en de cultuur die elk van de merken met zich meedraagt.

Onze professionals voelen zich terecht daarmee verbonden en dat zal zo blijven. Wel verwachten we dat iedereen ook steeds meer binding krijgt met iHUB, maar dat komt naast en niet in de plaats van de binding met het eigen merk. De zorg- en onderwijsmerken zijn binnen de stichtingen en bv’s als volgt ondergebracht: 

 

  • Stichting iHUB Groep: moeder organisatie
  • Stichting iHUB Onderwijs: onderwijsactiviteiten van Altra Onderwijs, Horizon onderwijs en Educé
  • iHUB Zorg BV: jeugdzorg en jeugd-GGZ Altra, De Opvoedpoli, Horizon en De Nieuwe Kans
  • iHUB Service Centrum BV: bedrijfsmatige ondersteuning voor zorg en speciaal onderwijs  

Wat betekent de juridische vereenvoudiging voor de financiële situatie van iHUB? 

De nieuwe onderdelen van iHUB Zorg BV, stichting iHUB Onderwijs en iHUB Service Centrum BV zijn allemaal op zichzelf financieel gezonde onderdelen met een prima vermogenspositie. Daarmee is de startsituatie voor de nieuwe juridische structuur goed geborgd.

We moeten echter wel (blijven) zorgen dat alle onderdelen minimaal een nulresultaat halen, en liefst nog wat winst maken om ervoor te zorgen dat we kunnen blijven innoveren en ontwikkelen.  

Wat betekent het voor u als klant? 

De beoogde datum van invoering van deze nieuwe structuur is 1 januari 2021. U doet vanaf deze datum zaken met een nieuwe contractpartij: iHUB Zorg BV in het geval van zorgactiviteiten en iHUB Onderwijs Stichting in het geval van onderwijsactiviteiten.

Er blijft vooral veel hetzelfde: u kunt rekenen op dezelfde kwaliteit en betrokkenheid van onze dienstverlening via een van onze merken, onze hulp en aandacht aan kinderen, jongeren en gezinnen dichtbij in uw regio.

U behoudt ook uw vaste contactpersoon met onze organisatie. Zie factsheet iHUB juridische vereenvoudiging  voor meer informatie over eventuele administratieve gevolgen.