Wegwijzer klachten

Wegwijzer klachten Stichting iHUB

Niet tevreden?
Deze informatie is bedoeld voor jongeren - en hun (pleeg)ouders - die jeugdhulp, jeugd-GGZ of onderwijs van de Stichting iHUB ontvangen. 
Stichting iHUB bestaat uit Altra, Horizon, De Opvoedpoli en De Nieuwe Kans. Onze medewerkers zetten zich volop in voor de kwaliteit van het onderwijs en de hulpverlening. Toch kan het gebeuren dat u niet tevreden bent. Laat het ons dan weten, zodat wij de kwaliteit van ons werk kunnen blijven verbeteren. In deze wegwijzer staat waar u terecht kunt met uw klacht over de Stichting iHUB.

 

Gesprek met medewerker
Wij vragen u uw klacht eerst met de betrokken medewerker te bespreken.

 

Gesprek met leidinggevende of directeur
Komt u er met de medewerker niet naar tevredenheid uit, richt u zich dan als volgende stap tot de leidinggevende van de afdeling, de school of de locatie. Samen kijken we wat we kunnen doen om uw klacht op te lossen.

 

Gesprek regiodirecteur
Wanneer dit niet het gewenste resultaat oplevert, kunt u schriftelijk een klacht indienen bij de regiodirecteur via het e-mailadres: klachten@ihub.nu of via het postadres: iHUB, Postvak klachten, Mozartlaan 150, 3055 KM, Rotterdam. 

Vermeld a.u.b. in uw klacht:
* over welke regio/locatie/afdeling de klacht gaat
* de periode van de klacht
* over wie de klacht gaat
* de inhoud van de klacht 
* wat er tot nu toe gedaan is om uw klacht op te lossen

De regiodirecteur gaat dan met u in gesprek. De betrokken medewerker wordt uiteraard ook gevraagd zijn of haar visie te geven.
Na de behandeling van de klacht ontvangt u een schriftelijke beslissing. Daarin wordt opgenomen of, en zo ja, welke maatregelen er worden getroffen.

 

Klachten De Nieuwe Kans & Bon Sjans
Een uitzondering op bovenstaande vormen De Nieuwe Kans en Bon Sjans. Het klachtenreglement vindt u hier. Daarin staat op welke wijze u een klacht kunt indienen.


Klachtencommissie 
Ook kunt u ervoor kiezen een klacht in te dienen bij de klachtencommissie. Voor de behandeling van een klacht bij een klachtencommissie gelden verschillende wettelijke regels en klachtenreglementen. Daarin staat op welke wijze u een klacht kunt indienen. 


Klachtencommissie jeugdhulp

 

Klachtencommissie JeugdzorgPlus 

 

Klachtencommissie onderwijs


GGZ 18+ (verzekerde zorg De Opvoedpoli & Care Express)

  • U kunt een klacht indienen via de klachtenfunctionaris van iHUB via klachten@ihub.nu. Deze klachtenfunctionaris kan u helpen bij het verwoorden van de klacht, het regelen van een afspraak voor een gesprek met de medewerker en/of de leidinggevende en daarbij eventueel als bemiddelend gespreksleider optreden. U ontvangt een reactie op uw klacht.
  • Bent u niet tevreden over de reactie op uw klacht dan kunt u een geschil indienen bij de Geschillencommissie GGZ, zie Reglement Geschillencommissie GGZ

Ondersteuning
Voor ondersteuning bij het indienen van uw klacht over jeugdhulp kunt u ook terecht bij Jeugdstem - vertrouwenspersonen akj
Klachten over onderwijs kunt u bespreken de schoolvertrouwenspersoon. De contactgegevens van de vertrouwenspersoon zijn bekend bij de locatie van de school en kunt u ook vinden in de schoolgids op de website van de schoollocatie.