Update over de ZIKOS-groepen

Vandaag heeft de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) haar onderzoek naar de ZIKOS-afdelingen gepubliceerd. Uit dit onderzoek komt naar voren dat de zorg op deze specifieke groepen voor kinderen met zeer complexe psychiatrische problemen tekort schiet. Lieke van Domburgh, bestuurder van iHub: ‘Wij herkennen ons in de constateringen zoals beschreven in het rapport. De conclusies doen wat ons betreft niet altijd recht aan de verschillende perspectieven en de complexiteit, die vaak het uiterste van onze medewerkers vragen.’

Signalen en aantijgingen van jongeren die eerder naar buiten kwamen over de verkregen zorg op ZIKOS nemen we uiterst serieus. Onze inspanningen om de zorg op de ZIKOS-afdelingen te verbeteren hebben onvoldoende resultaat opgeleverd. Van Domburgh: ‘Dat betreuren we oprecht. We hebben als organisatie daarom in maart van dit jaar besloten om het aanbod van ZIKOS in de huidige vorm niet voort te zetten.’

Het is zorgelijk dat het momenteel in Nederland onvoldoende lukt om voor alle jongeren passende zorg te bieden op alle levensgebieden. We vragen landelijk aandacht om vanuit verschillende perspectieven de zorg en het onderwijs voor deze jongeren in de toekomst te verbeteren. ‘Er is sectoroverstijgende ontwikkeling nodig met onder meer GGZ, verslavingszorg en gehandicaptenzorg. Het combineren van expertises is noodzakelijk om passende zorg te kunnen bieden. Wij willen ons - samen met jongeren en hun ouders, VNG, Ondersteuningsteam Zorg voor de Jeugd en de genoemde expertises - inzetten voor de ontwikkeling van een multidisciplinaire aanpak met verschillende hoogspecialistische zorgdisciplines die 24/7 en in samenhang beschikbaar moet zijn,' aldus Van Domburgh.

Op de ZIKOS-groep op ‘t Anker in Harreveld zijn op dit moment nog drie jongeren ingeschreven. We besteden alle nodige aandacht en zorg aan deze jongeren. We hebben daarvoor externe personele begeleiding en aanvullende expertise ingezet. Voor eventuele nieuwe aanmeldingen zoeken we samen met Ondersteuningsteam Zorg voor de Jeugd (OZJ) en andere aanbieders naar maatwerk.

Voor jongeren
 en ouders
Heb je vragen of wil je iets aan ons kwijt? Mail dan naar harreveld@horizon.eu en dan nemen wij contact met je op.

Meer over dit onderwerp:
Zorgelijke signalen ZIKOS, pas op de plaats

Geraakt door signalen van jongeren en ouders

Niet langer wachten op kindvriendelijker maken van het gebouw

Terugdringen vrijheidsbeperkende maatregelen. Hoe?